31 डिसेंबरपूर्वी करा परवाना नुतनीकरण अर्ज

नवी मुंबई ः महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील सर्व व्यवयांचे परवाना नुतनीकरण अनिवार्य आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-2015 च्या अनुषंगाने देण्यात आलेल्या व्यवसाय परवान्यांचे नुतनीकरण दरवर्षी करण्यात येते. व्यवसाय परवाना नुतनीकरण 2021 साठी 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन पालिकेने केले आहे. विहित मुदतीत व्यवसाय परवान्यांचे नुतनीकरण करुन कारवाई टाळावी असेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे. 

महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार सर्व व्यवसाय (उदा. खानावळी, उपहारगृहे, लॉजिंग बोर्डींग, स्वीट मार्ट, केक शॉप, आईस्क्रिम पार्लर, केश कर्तनालये, ब्युटी पार्लर इत्यादी) यांना महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-2015 च्या अनुषंगाने देण्यात आलेल्या व्यवसाय परवान्यांचे नुतनीकरण दरवर्षी करण्यात येते. नवी मुंबई महानगरपालिकेने नागरीकांना, व्यवसायिकांना परवाना देण्याची, त्यांचे नुतनीकरण करण्याची प्रक्रिया पारदर्शी व सुलभ करण्याकरीता ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. कार्यालयीन कार्यप्रणालीनुसार व्यवसाय परवाना नुतनीकरण करणे अनिवार्य आहे. परवाना धारकास विलंब शुल्क भरावे लागू नये याकरीता व्यवसाय परवाना नुतनीकरण 2021 साठी आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधितांनी ुुु.ीींीपाालेपश्रळपश.लेा किंवा महानगरपालिकेचे संकेतस्थळावरील सुविधेचा वापर करून आपले ऑनलाईन अर्ज 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी स्वत: सादर करावयाचे आहेत. अर्जदाराने व्यवसाय परवाना नुतनीकरणासाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल केल्यानंतर संबंधित विभाग कार्यालयांकडून त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अनुसार ऑनलाईन पध्दतीने व्यवसाय परवान्यांच्या नुतनीकरणाची कार्यवाही करण्यात येईल.

नुतनीकरण न केलेल्या व्यवसायांवरील कारवाई टाळण्यासाठी व्यवसाय धारकांनी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळाचा वापर करून विहित मुदतीत व्यवसाय परवान्यांचे नुतनीकरण करुन घ्यावे, असे आवाहन नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात येत आहे.