खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास


वडाळे तलाव परिसरात सुविधांविषयी आढावा

विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे यांच्या अधिकार्‍यांना सूचना

पनवेल : काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे रांनी वडाळे तलाव रेथील सुरू असलेल्रा कामाचा आढावा घेतला होता त्रावेळी तेथे सुरू असलेल्रा कामातील निकृष्ट दर्जा बद्दल त्रांनी नाराजी व्रक्त केली होती आणि त्रा दुरुस्त करण्राच्रा सूचना केल्रा होत्रा. त्रा केलेल्रा सूचनांचा आढावा घेण्रासाठी विरोधी पक्ष नेते प्रीतम म्हात्रे, नगरसेविका प्रीती जॉर्ज रांनी भेट दिली. रावेळी पनवेल महानगरपालिकेचे अभिरंता संजर कटेकर आणि गावडे उपस्थित होते.

सदर ठिकाणी दिवसातून दोन वेळा स्वच्छता करण्रात रावी असे सांगितले. काही ठिकाणी ट्रॅकवर साचलेले पाणी निघण्रासाठी पाण्राचे पाईप जमिनीपासून दोन इंच वर आहेत ही गोष्ट अभिरंता रांच्रा निदर्शनास आणली. सदर ठिकाणी नागरिकांचा वावर सुरू झाल्रामुळे त्रा ठिकाणी लवकरात लवकर कचरा कुंडी बसवण्रात रावी असे सुचविले. बर्‍राच ठिकाणी भरलेल्रा सांध्रांना क्रॅक आलेले आहे. काही दिवसांनी ते उन्हाच्रा तडाख्राने निघणार त्रामुळे ते रोग्र रीतीने भरण्रात रावे राची दक्षता घेण्रास सांगितले. तलावाच्रा सभोवताली ट्रॅकवर सीसीटीव्ही ची आवश्रकता आहे ते लवकरात लवकर बसवण्रात रावे. चालण्राच्रा ट्रॅकवर कुत्रे आणि सारकली तसेच वाढदिवस साजरे करणार्‍रा नागरिकांचे प्रमाण वाढले आहे त्रांना कुठेतरी आळा घालण्रात रावा अशी मागणी तेथे उपस्थित असणारे ज्रेष्ठ नागरिक आणि नागरिकांकडून करण्रात आली. त्रासंदर्भात प्रीतम म्हात्रे रांनी पनवेल महानगरपालिकेने ठीकठिकाणी निरमावलीचे सूचना फलक लावणे, तसेच सदर विभागातील स्वच्छता अधिकारी आणि महानगरपालिकेचे संबंधित अधिकारी रांचा संपर्क क्रमांक असावा जेणेकरून नागरिकांना तक्रार करण्रास सहकार्र होईल असे संबंधित अधिकार्‍रांना सुचवले आणि रेत्रा काही दिवसात बोर्ड लावण्रात रावे असे सांगितले. त्रा ठिकाणी पोलीस आणि सुरक्षारक्षकांसाठी उंचीवर असलेल्रा मचान स्वरूपी पेट्रोलिंग केबिन असावी जेणेकरून त्रा ठिकाणी उभे राहून संपूर्ण तलाव परिसर पाहता रेईल. तलावाच्रा संपूर्ण परिसरात तिथे 24 तास सुरक्षा रक्षक नेमण्रात रावे जेणेकरून काही रात्रीच्रा वेळेस चुकीचा घटना घडतात त्रा घडणार नाहीत. चालण्राच्रा ट्रॅक वर काम नवीन असतानाच बर्‍राच ठिकाणी तडे गेलेत. कॉन्ट्रॅक्टरने ते वरच्रावर सिमेंट टाकून भरलेले आहेत कॉलिटी मेंटेन न केल्रामुळे पुढील वर्षी सुद्धा आहेच होण्राची शक्रता नाकारता रेणार नाही. त्रामुळे ते पहिले करून घ्रावे असे त्रांनी सांगितले. तेथे रेणार्‍रा नागरिकांसाठी सबंध परिसरात कुठेही निवारा शेड नाही नागरिकांना बसण्रासाठी ठीक-ठिकाणी हँगिंग प्रकारच्रा शेड्स असाव्रात जेणेकरून चालताना नागरिकांना त्राचा अडथळा होणार नाही असे सुचविले. 

रिपोर्टर

  • Aajchi Navi Mumbai
    Aajchi Navi Mumbai

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aaple Rajya News

    Aajchi Navi Mumbai

संबंधित पोस्ट