नव्याने जाहीर होणार मतदार यादी

नवी मुंबई ः महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूकीकरिता यापुर्वी जाहीर झालेली मतदार यादी कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोग यांच्या 10 डिसेंबर 2020 रोजीच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेला आहे. राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडून मतदार यादी कार्यक्रम नव्याने जाहीर झाल्यानंतर त्यानुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे. 

महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूकीकरिता 24 फेबु्रवारी 2020 रोजीच्या आदेशान्वये दिलेल्या मतदार यादी कार्यक्रमास अनुसरून तयार करण्यात येत असलेली मतदार यादी ही 1 जानेवारी 2019 या अर्हता दिनांकावर आधारित असल्याने व आता भारत निवडणूक आयोगाकडून अद्यावत यादी उपलब्ध होणार असल्याने या सर्व नवीन मतदारांचा समावेश होणे न्यायिक असल्याने 24 फेबु्रवारी 2020 च्या आदेशान्वये जाहीर केलेला मतदार यादी कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोग यांच्या 10 डिसेंबर 2020 रोजीच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेला आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूकीकरिता राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडून मतदार यादी कार्यक्रम नव्याने जाहीर झाल्यानंतर त्यानुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घेण्यात यावी असे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक अभिजीत बांगर यांच्या वतीने सूचित करण्यात आले आहे.